Teenuste tingimused ja lepingud

1. AS WaveCom teenuste tingimused
2. Privaatserver ja Privaatpilv
3. Pilveseserver ja Avalik Pilv
4. Kodulehe ja e-posti majutus
5. Serverimajutus
6. IP - Telefon
7. IP - Kõnekeskus
8. Domeenide registreerimise tingimused
9. Aksepteeritava kasutajakäitumise nõuded (AKN)
10. Privaatsuspoliitika ja turvalisus

 

AS WaveCom teenuste tingimused

1. Mõisted

WaveCom Aktsiaselts WaveCom, registrikood 10756058, aadressil Endla 16, Tallinna linn, Harju maakond, kes tegutseb suhtes Kliendiga oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu.

Hinnakiri WaveCom’i poolt kehtestatud Teenuste, tarvikute ja sanktsioonide üldise maksumuse nimekiri, mis on Kliendile avalikult kättesaadav WaveCom’i klienditeenindusest ja WaveCom’i Koduleheküljelt.

Infotelefon WaveCom’i klienditoe telefon numbriga +372 6850 000. Tööaeg E-R 09-21, L-P ja riigipühad 12-17. Kliendiportaal WaveCom’i Koduleheküljel asuv internetipõhine klienditeeninduskeskkond.

Isikuandmed WaveCom’i valduses olevad Kliendi isiklikud andmed (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed), kontaktandmed (Kliendi aadress, sidevahendite andmed, e-posti aadress) ja andmed Kliendi poolt Teenuse tarbimise kohta (Teenuse kasutamise maht ja ajalugu, Kliendi maksedistsipliin).

Klient WaveCom’iga kehtiva Kliendilepingu alusel lepingulises suhtes olev füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb suhtes WaveCom’iga isiklikult või oma seadusjärgse või volitatud esindaja kaudu. Kui Pooled ei lepi kokku teisiti, siis on Kliendiks saamise eelduseks füüsilise isiku puhul täisealisus ning nii füüsilise kui juriidilise isiku puhul võlgnevuste puudumine WaveCom’i ees .

Kodulehekülg WaveCom’i interneti kodulehekülg aadressil www.wavecom.ee.

Teenus WaveCom’i poolt Kliendile osutatav igasugune teenus, sealhulgas, kuid mitte ainult, serverimajutus, privaatserver, pilveserver, veebimajutus, IP Telefon, interneti püsiühendused.

Üldtingimused Käesolevad WaveCom’i Telekommunikatsiooniteenuste Üldtingimused. Leping Kliendi ja WaveCom’i vahel teenuse osutamiseks etteantud tingimustel sõlmitud kokkulepe.

AKN Aksepteeritava kasutajakäitumise nõuded. Kättesaadavad WaveCom kodulehel, aadressil: https://www.wavecom.ee/teenuste-tingimused-ja-lepingud#akn

2. Lepingu sõlmimine

2.1 Teenuse tellimisel kuvatakse Teenusega seotud Lepingu tingimused Kliendile tutvumiseks ja tellimuse esitamisega kus Klient kinnitab nendega tutvumist loetakse need Kliendi poolt aktsepteerituks. Leping jõustub alates hetkest, kui Wavecom Klient on tasunud esitatud esimese arve.

2.2 WaveCom sõlmib Lepinguid eesti, inglise ja vene keeles. Lepingute kohaldamisel, sh vaidluste lahendamisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

2.3 WaveCom’l on õigus keelduda mistahes Lepingu sõlmimisest juhtudel, kui teine pool on rikkunud Wavecom’i või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi (sh maksekohustust) või Interneti kasutamise häid tavasid, või muul Wavecomi jaoks mõjuval põhjusel.

2.4 Internetis sõlmitud Lepingust on Kliendil õigus taganeda neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimise päevast, katkestades Kliendiportaalis teenuse. Kui Klient märgib teenust katkestades, et soovib kasutamata jäänud Teenuse tasu tagastamist (tasutud summa miinus tasu teenust kasutatud päevade eest), tagastatakse see viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul Lepingust taganemise teate jõudmisest WaveCom’ni.

3. Teenuse osutamise kord

3.1. Teenuse avamiseks loetakse kuupäeva, millest alates WaveCom avab teenuse kasutamiseks.

4. Poolte kinnitused Lepingu sõlmimisel

4.1. Pooled kinnitavad üksteisele, et:

4.1.1 Nad on õigus- ja teovõimelised, nende suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust. Juriidilisest isikust Poole suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

4.1.2 Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks on olemas kõik selle kehtimiseks vajalikud nõusolekud ja volitused ning sellega ei kaasne mistahes õigus- või haldusaktist, kohtuotsusest või mõnest õigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumist Poole poolt ja neil on olemas vahendid ja oskused Lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks.

4.2. Pooled teavitavad teist Poolt viivitamatult punktis 4.1 kinnitatud asjaolude muutumisest.

4.3. Klient kinnitab, et:

4.3.1 ta on Lepingu sõlmimise eelselt tutvunud kõigi Lepingu tingimustega (sh rakenduvate Teenuse üld- ja eritingimustega, Üldtingimustega ja Hinnakirjaga), need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik Lepingu alusel tekkivatest õigustest ja kohustustest;

4.3.2 kõik tema poolt Wavecom’le Lepingu sõlmimisel esitatud andmed on õiged, ta mõistab, et lisaks WaveCom’le võivad nende õigsusele tugineda kolmandad isikud ning on teadlik, et valeandmete esitamisega võivad kaasneda nii tema kui Wavecom’i suhtes sanktsioonid.

5. WaveCom’i õigused ja kohustused

5.1. Tagama Kliendile Teenuste pideva kättesaadavuse ööpäevaringselt.

5.2. Likvideerima Kliendist mitteolenevad Teenuse kasutamist takistavad asjaolud oma teeninduspiirkonnas omal kulul käesolevas lepingus sätestatud aja jooksul.

5.3. Informeerima Klienti vähemalt 48 tundi ette kõikidest võimalikest Teenuse kasutamist takistavatest asjaoludest s.h. sidekatkestused tehnilistel põhjustel.

5.4. WaveCom’il on õigus muuta oma teenuste hindu ja tingimusi, teavitades sellest Klienti kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.

5.5. WaveCom’il on õigus muuta oma Lepingu üldtingimusi, avalikustades viimased oma kodulehel ning teavitades sellest Klienti kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.

5.6. WaveCom’il on õigus peatada või piirata teenus juhul, kui Klient rikub käesoleva Lepingu tingimusi, sealhulgas, kui Klient ei ole tasunud arvet arvel märgitud kuupäevaks ning on ületanud maksetähtaega vähemalt 5 päeva, teatades sellest e-posti teel ette vähemalt 5  päeva.

5.7. WaveCom’il on õigus peatada ettehoiatamata Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient on läinud vastuollu Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuetega (AKN).

5.8. WaveCom soovib hoida oma Teenuseid kaasaegsetena ja konkurentsivõimelistena. Wavecom’il on õigus muuta Teenuste kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tarkvaralahendusi, teavitades Klienti sellest ette. Muuhulgas võivad vastava vajaduse tingida muudatused seadusandluses, tehnoloogia areng ja turvalisusküsimused.

6. Kliendi õigused ja kohustused

6.1. Kliendil on õigus kasutada Teenust vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid lähtuvalt selle sihtotstarbest. Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses AKN’i, Lepingute, õigusaktide (sh intellektuaalset omandit puututava õigusega), heade kommete ja tavadega.

6.2. Klient on kohustatud:

6.2.1 tasuma tarbitud teenuste eest WaveComi poolt esitatud arvete alusel arvel märgitud maksetähtajaks;

6.2.2 informeerima WaveComi võrgu töös avastatud puudustest, riketest ja häiretest telefonitsi numbril 6850000 või e-posti aadressil @email

6.2.3  mitte kasutama teenust moel, mis häirib sidevõrgu, tehniliste süsteemide ja serverite toimivust.

6.2.4  uuendama Kliendiportaalis kontaktisiku andmeid, kui need muutuvad.

 6.2.5    Klient kohustub kasutama Teenuseid vastavuses tellitud paketi tehnilistele parameetritele, nende ebapiisavuse korral tellima vajadustele vastava Teenuse / lisaressursi. Tehniliste parameetrite mittevastavuse (nt Kliendi kasutatava serveriressursi suurus ületab kokku lepitud kogumahtu) avastamisel teeb Wavecom Kliendile esmajuhtumil ettepaneku viia Teenuse tarbimine ühe (1) nädala jooksul kooskõlla Lepingutega. Kui Klient nõuet ei täida, rakenduvad Kliendi suhtes Lepingut ületavat ressurssi puudutavalt lisatasud, kui sellised on Hinnakirjas ette nähtud. Järgnevatel kordadel rakendab Wavecom lisatasusid rikkumise kõrvaldamiseks tähtaega andmata.

6.3 Klient maksab kuutasu ka aja eest, mil Teenuse osutamine oli piiratud või peatatud vastavuses punktidega 5.6 ja 5.7

7. Teenuse eest tasumine

7.1 WaveCom esitab kliendile teenuse eest arved vastavalt tellitud arveldusperioodile. Arve esitatakse alates Teenuse aktiveerimisest Kliendiportaalis ning sõltumata sellest, kas Klient on teenust reaalselt kasutanud.

7.2 Klient kohustub viivitamatult informeerima WaveCom’i, kui teenuse eest esitatud arve ei ole jõudnud kliendini või kui arve on ebakorrektne.

8. Lepingu tähtaeg, selle muutmine ja lõppemine

8.1 WaveCom’il on õigus ühepoolselt lepingu tingimusi muuta, tulenevalt muudatustest õigusaktides, kohtupraktikas, haldusorgani ettekirjutusest, samuti teenuse osutamisega seonduvalt muude oluliste asjaolude ilmnemisel. WaveCom avaldab uued tingimused Koduleheküljel vähemalt 30 päeva enne nende rakendamist. Kliendil on õigus uute tingimustega mittenõustumisel leping üles öelda 30 päeva jooksul ning saada tagastus kasutamata teenuse aja eest.

8.2 Kliendil on õigus öelda leping üles igal ajal,lõpetades vastava teenuse(d) kliendiportaalis või saates id allkirjastatud taotluse aadressile @email.

8.3 Lepingu ülesütlemisel maksab Klient tasu WaveCom´i poolt osutatud Teenuste eest kuni Teenuse osutamise lõppemiseni. Juhul, kui Klient ütleb Lepingu üles enne arveldusperioodi lõppu ning Teenuse osutamise leping sisaldab perioodipõhist tasu, siis tasub Klient  selle täielikult  ning sellest ei tehta tagastusi.

8.4  WaveCom võib lepingu üles öelda 10 päeva jooksul, kui teine pool rikub korduvalt lepingut ja Teenus on piiratud punktides 5.6, 5.7 ja 6.2.3 ja piiramise alus ei ole ära langenud.

9. Osapoolte vastutus

9.1. WaveCom ei kanna vastutust sidekatkestuse või tehniliste probleemide eest p-s. 5.6, 5.7, 6.2.2 ja 6.2.3 toodud nõuete eiramise korral.

9.2. Pooled vabanevad vastutusest, kui lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine oli tingitud vääramatust jõust.

9.3. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut olukorda, mille osapooltel kontroll puudub, sealhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, jms.

9.4. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta Pooli kohustustest vääramatu jõu asjaolude ning tagajärgede kõrvaldamiseks ning peavad oma kohustute täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused kõrvaldatud.

9.5. WaveCom’il võib jälgida oma teenuste kasutamist ja võib avaldada informatsiooni teenuste kasutamise kohta mitmetel põhjustel. Näiteks seaduste ja regulatsioonide järgmiseks, juriidiliste- või õiguskaitseorganite nõudmiste täitmiseks, tagamaks teenuse korralik töö või kaitsmaks enda või oma Klientide õigusi. WaveCom võib anda õiguskaitseorganitele ligipääsu oma seadmetele, võimaldamaks Teenuste kasutamise jälgimist.

9.6. WaveCom ei garanteeri, et Teenuse osutamine on veavaba, et selles ei teki katkestusi.

9.7. WaveCom’i või selle esindaja poolt antud nõuanded ei kuulu garantii alla.

9.8. WaveCom vastutab Lepingutest tulenevate kohustuste rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Vastutuse eelduseks on tahtlus või raske hooletus. Maksimaalne vastutus teenuste osutamisel ei ületa ühe (1) kuu vastava teenuse tasu.

9.9. WaveCom ei vastuta nõuete ja kahjude eest, mis on tekkinud Kliendi ebapiisavate meetmete ja praktikate tagajärjel; Internetist lähtuvatest rünnetest ja võrguliikluse pealtkuulamisest;

9.10. Lepingu täitmisel, muutmisel või lõpetamisel tekkivad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

9.11. Klient on kohustatud hüvitama kõik kulud mis on tekkinud seoses võlgnevuse sissenõudmisega sh meeldetuletuste esitamine, õigusabi ning inkassoteenused.

10. Konfidentsiaalsus

10.1. Kliendi poolt edastatavat informatsiooni vaadeldakse kui konfidentsiaalset ning WaveCom kohustub seda mitte edastama kolmandatele isikutele ilma teise lepingupoole sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta v.a. Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhud.

10.2. WaveCom võib edastada ja avaldada kliendi andmeid krediidiregistritele ja inkassofirmadele seoses Kliendi võlgnevusega

10.3. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatuna ka peale Lepingu lõppemist.

10.4. WaveCom'i töötajad on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud konfidentsiaalseid andmeid ka pärast töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töösuhte lõppemist.

 

Privaatserver ja Privaatpilv

1. Kasutatavad mõisted

Teenus – WaveCom’i omanduses olev riistvara või platvorm, mis võimaldab kliendil kasutada kõikvõimalikke serveriteenuseid sh. paigaldada ja igapäevaselt kasutada kõikvõimalikke operatsioonisüsteeme või virtualiseerimiplatvorme

2. Teenuse kasutamine

2.1. Kliendil on õigus kasutada Teenust (eid) kooskõlas AKN´ nõuetega kõikide oma rakenduste ja andmete hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele.

2.2 Klient kohustub hoidma serveri operatsioonisüsteemi ja paigaldatud rakendusi võimalikult kaasajastatuna, vältimaks turvaintsidente.

2.3. Kui teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, kaob Kliendil teenusele ja selle haldusele ligipääs. Teenuse lõpetamisel andmed kustutatakse ja taastamine ei pruugi enam olla võimalik.
 

3. Teenuse hooldus. Rikete kõrvaldamine.

3.1 Stabiilse Teenuse pakkumiseks teostab WaveCom korrapäraselt Teenuse hooldust mille käigus uuendatakse püsivara ja viiakse läbi testid. WaveCom teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Teenuse tavapärast kasutamist, vähemalt kolm (3) kalendripäeva ette. Sellised Plaanipärased hooldustööd tehakse alati töövälisel ajal. Edasilükkamatutel juhtudel kui on ohus Kliendi teenuste terviklikkus WaveCom sooritada hooldustöid ka muul ajal ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.

3.2 WaveCom kõrvaldab Teenuse rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tunni jooksul kui rike häirib teenuse toimivust oluliselt. Vähemtähtsad vead, nagu kasutajakeskkonna funktsionaalsuse puudujäägid, lahendatakse nii kiirelt kui võimalik ja reeglina 1 tööpäeva jooksul va. mõningatel juhtudel, kui selliste rikete parandus nõuab tarkvara tootja veaparandusi või sekkumist.

3.3 WaveCom ei teosta varundust välja arvatud eraldi kokkuleppel ning ei taga andmete säilimist mistahes rikke korral. Klient kohustub tegema endale andmetest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma neid väljaspool.

3.4 Hoolduslepingu tellinud klientidel uuendab WaveCom perioodiliselt tarkvara ning võimaldab tarkvara konsultatsioone ja kasutajatuge telefoni ja meili teel.

4. Osapoolte vastutus

4.1 ;WaveCom’i suutmatuse puhul mitte täita punktides 3.2 toodud tähtaegu krediteeritakse klienti vastava avalduse alusel ühe (1) kuu vastava teenuse tasu ulatuses.

 

Pilveseserver ja Avalik Pilv

1. Kasutatavad mõisted

Teenus – WaveCom’i valduses olev tarkvara kogum ning selle juurde kuuluv riistvara, mis võimaldab kliendil kasutada serveriteenuseid sh. võimalust luua virtuaalservereid ja teenuseid vastavalt ostetud ressurssidele.

2. Teenuse kasutamine

2.1 Klient kohustub hoidma oma serveri(te) operatsioonisüsteeme või paigaldatud rakendusi võimalikult kaasajastatuna, vältimaks turvaintsidente.

2.2 Kui teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, ei ole Kliendil andmetele enam ligipääsu. Teenuse lõpetamisel andmed kustutatakse ja taastamine ei pruugi enam olla võimalik.
 

3. Serveri hooldus. Rikete kõrvaldamine

3.1 Stabiilse Teenuse pakkumiseks teostab WaveCom regulaarselt Teenuse hooldust ja kõrgkäideldava Avaliku Pilveteenuse puhul, see teenuse kasutamist ei häiri. WaveCom teavitab Klienti plaanipärastest Teenuse hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Teenuse tavapärast kasutamist, vähemalt kolm (2) kalendripäeva ette. Sellised Plaanipärased hooldustööd tehakse alati töövälisel ajal. Edasilükkamatutel juhtudel võib WaveCom sooritada hooldustöid ka muul ajal ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.

3.2 WaveCom kõrvaldab teenuse rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tunni jooksul kui rike häirib teenuse toimivust oluliselt. Vähemtähtsad vead, nagu kasutajakeskkonna funktsionaalsuse puudujäägid, lahendatakse nii kiirelt kui võimalik ja reeglina 1 tööpäeva jooksul va. mõningatel juhtudel, kui selliste rikete parandus nõuab tarkvara tootja veaparandusi või sekkumist.

3.3 WaveCom teeb Kliendi materjalidest regulaarselt varukoopiaid, sh pidev offsite replikeerimine Avalikus pilves, kuid ei taga materjalide säilimist. Klient kohustub tegema endale failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma neid väljaspool WaveCom võrku.

4. Osapoolte vastutus

4.1 WaveCom’i suutmatuse puhul mitte täita punktides 3.2 toodud tähtaegu krediteeritakse klienti vastava avalduse alusel ühe (1) kuu vastava teenuse tasu ulatuses.

 

Kodulehe ja e-posti majutus

 

1. Kasutatavad mõisted

Server – WaveCom’i valduses olev Kliendile Teenuse osutamiseks rakendatud server ning selle juurde kuuluv riist- ja tarkvara.

CMS – Content management system. Sisuhaldussüsteem nagu Joomla, Wordpress, Drupal vms.

2. Teenuse kasutamine

2.1 Kliendil on õigus kasutada Serverit kõikide toetatud rakenduste ja materjalide hoidmiseks ja / või esitamiseks avalikkusele ning ka elektronposti aadressi(de) loomiseks ja/või kasutamiseks, elektronposti saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Lisaks saab Klient kasutada tarkvarasid RVSiteBuilder kodulehe loomiseks ja Softaculous erinevate CMS’ide, e-kommerts lahenduste, foorumite jms. paigaldamiseks.

2.2 Klient kohustub hoidma tema poolt WaveCom serverisse paigaldatud rakenduse/kodulehe kaasajastatuna, tagamaks selle turvalisuse. Vältimaks häkkerite sissemurdmist peaksid kõik Kliendi CMS moodulid, komponendid ja CMS ise olema uuendatud kõige uuemale versioonile vähemalt 3 kuu jooksul alates uue versiooni välja ilmumisest. Kõik Kliendi skriptid ja programmid tuleks vähemalt kord aasta jooksul samuti kaasajastada tagamaks nende tõrgeteta töö uute PHP versioonidega ja  vastavuses olek turvanõuetega.

2.3 Kui teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, ei ole Kliendil andmetele enam ligipääsu.

2.4 WaveCom filtreerib Kliendi e-posti, otsides sealt rämpsposti ja viiruseid. Saata ei ole võimalik näiteks binaarkujul faile, skripte ja manuseid, mis üritavad topelt laiendit kasutades peita õiget laiendit (failinimi.exe.jpg).  Sellegi poolest soovitab WaveCom lisaks kasutada täiendavaid turvameetmeid, nagu näiteks viirusetõrje ja tulemüür igal internetiga ühendatud seadmel.

2.5 WaveCom kasutab kõiki äriliselt mõistlikke meetodeid tagamaks Kliendi e-posti pärale jõudmine adressaadile. Kolmandate osapoolte e-posti filtrid võivad aga muuta mõne kirja kohale toimetamise võimatuks.

3. Serveri hooldus. Rikete kõrvaldamine

3.1 Stabiilse Serveriteenuse pakkumiseks teostab WaveCom regulaarselt Serveri hooldust. WaveCom teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Teenuse tavapärast kasutamist, vähemalt viis (2) kalendripäeva ette. Edasilükkamatutel juhtudel võib WaveCom sooritada hooldustöid ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.

3.2 WaveCom kõrvaldab Serveri rikked mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tunni jooksul.

3.3 WaveCom teeb Kliendi materjalidest regulaarselt varukoopiaid, kuid ei taga materjalide säilimist. Klient kohustub tegema endale Serveris hoitavatest failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ja hoidma neid väljaspool WaveCom võrku.

4. Poolte vastutus

4.1 WaveCom ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud:

4.2 AKN rikkumine

4.3 Kliendi tegevus või tegevusetus Serveri haldamisel, sh Kliendi poolt Serveris hoitavate ning avaldatavate materjalide sisu või Kliendi või temale kuuluvate aadresside alt Teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjad;

4.4 kolmandate isikute poolt Serverile põhjustatud koormusest ja / või häiretest tulenevad võimalikud katkestused, internetiründed (sh teenusetõkestamise ründed ehk DoS ja DdoS ründed);

4.5 viiruste levimine.

4.6 Klient vastutab e-posti kontode loomise, neil piisavalt kõrge turvalisusega paroolide kasutamise ja paroolide kolmandate isikute kätte mitte sattumise eest.

4.7 WaveCom ei vastuta e-posti automaatse filtreerimise süsteemi tehniliste piirangute pärast tekkinud olukorra eest, kus kohale ei toimetata mõnd legitiimset kirja või pääseb filtrist läbi mõni soovimatu kiri.

4.8 WaveCom ei vastuta e-posti eest, mida ei ole Kliendile kohale toimetatud seoses tema postkastile  eraldatud kõvakettaruumi täitumisega. Kõvakettaruumi kasutust saab Klient jälgida Kliendiportaali vahendusel. Vajadusel saab Klient limiite tõsta või vanu kirju kustutada.

 

Serverimajutus

1. Lepingu objekt

1.1. Käesoleva lepingu objektiks on WaveCom’i poolt Serverimajutuse teenuste osutamine Kliendile. Serverimajutuse all mõistetakse Kliendi seadmetele majutuskoha pakkumist WaveCom’i serverikeskuses  ning neile võrguühenduse jt. lisateenuste võimaldamist.

1.2. WaveCom’i serverikeskuse parameetrid on avalikustatud Kodulehel.

2. Teenuse osutamise kord

2.1. Teenuse avamiseks loetakse kuupäeva, kui Klient on paigutanud oma seadme WaveComi serverikeskusse.

3. Teenuse hooldus

3.1 Sidekatkestuse või tehnilise probleemi korral, mis on tekkinud Kliendi tegevusest või tegevusetusest, kohustub Klient tasuma WaveCom’le andmeside taastamiseks vajalike tööde eest vastavalt WaveCom’i poolt tehtud kulutustele teenuse taastamiseks.

3.2 Klient vastutab täielikult serveri seadistamise, testimise, monitooringu eest. WaveCom teostab monitooringut, varukoopiaid, tarkvara või uuenduste installeerimist, riist- või tarkvara probleemide tuvastamist ainult tasulise lisateenusena.

3.3 Ligipääs Kliendi majutatavatele seadmetele (kestusega kuni 1 tund) võimaldatakse volitatud isikutele tööpäevadel 9-17. Külastus tuleb eelnevalt registreerida telefoni või e-posti vahendusel. Lisatasu eest võimaldatakse ligipääsu ka töövälisel ajal.

3.4 Kõik Kliendi volitatud isikute ja nende poolt algatatud kolmandate osapoolte teostatud

kaabeldus- ja ehitustööd peavad olema eelnevalt kooskõlastatud WaveCom’iga.

3.5 WaveCom’i serverikeskusesse on keelatud kaasa võtta ükskõik milliseid vedelikke ja tuleohtlikke aineid.

3.6 Keelatud on avada WaveCom’i teiste seadmekappide uksi.

3.7 Pildistada on lubatud ainult Kliendile kuuluvaid seadmeid selle eelnevalt Wavecom’iga kokku leppides.

3.8 Klient kohustub hüvitama WaveCom’ile oma volitatud esindajate või nende külaliste poolt käesoleva korra rikkumisega tekitatud kahju ning kahju heastamiseks tehtud tööde maksumuse.

3.9 WaveCom’i nõudmise korral on Klient kohustatud andma informatsiooni võrguga ühendatud seadmete/süsteemide kohta.

4. WaveCom’i õigused ja kohustused

4.1 Tagama Kliendile Teenuste pideva kättesaadavuse ööpäevaringselt.

4.2 Likvideerima Kliendist mitteolenevad Teenuse kasutamist takistavad asjaolud oma teeninduspiirkonnas omal kulul kahe (2) tunni  jooksul.

5. Osapoolte vastutus

5.1 WaveCom tagab Kliendi seadmetele kindlustuskaitse.

5.2 WaveCom’i suutmatuse puhul mitte täita punktides 4.2 toodud tähtaegu krediteeritakse klienti vastava avalduse alusel ühe (1) kuu vastava teenuse tasu ulatuses.

 

IP-Telefon

 

1. Mõisted

Kasutajaseadmed – nõuetele vastav IP-telefon või adapter, mis on ühendatud üle Internetiühenduse WaveCom´i voip telefonijaamaga

Internetiühendus – ühenduspunktis vajaminev ühendus internetiga, mille tellimise ja kasutamise kulud kannab Klient

Telefonivõrk – telefonivõrk, millesse kuuluvad WaveCom’i telefoniteenust tarbivad Kliendid. Klientidele on teenuse kasutamiseks WaveCom’ile eraldatud numeratsioonivahemikku kuuluv (mida ei ole teisaldatud teisele operaatorile või teenuse osutajale) või WaveCom’ile teisaldatud abonentnumber

Tarkvaratelefon – tarkvaraline telefon Kliendi arvutis või nutiseadmes, mis toetab SIP protokolli kasutamist.

Võrgusisene kõne – teenus, mille puhul nii kõnet alustav kui kõnet vastu võttev abonentnumber asuvad WaveCom’i Telefonivõrgus.

Võrkudevaheline kõne (kõne WaveCom’i Telefonivõrgust teise operaatori võrku) – teenus, mille puhul kõnet alustav ja kõnet vastu võttev lõppseade asuvad erinevate operaatorite elektroonilise side võrkudes (nii riigisisesed kui rahvusvahelised kõned).

2. Teenuse kirjeldus

2.1 IP-Telefon on toode, millega on võimalik nõuetekohase Internetiühenduse olemasolul sõltumata asukohast kasutada interneti vahendusel kõneteenuseid (ingl. k. Voice over IP – VoIP) ning kasutada lisateenuseid.

2.2 WaveCom annab Toote kasutamiseks Kliendi kasutusse vastava telefoninumbri ning eraldab Kliendile Kasutajatunnuse ja Salasõna, mille alusel on Kliendile tagatud juurdepääs Tootele ning mis võimaldab aktiveerida Kasutajaseadme või Tarkvaratelefoni.

2.3 Klient on kohustatud välistama Salasõna teatavaks saamise kolmandatele isikutele ja on vastutav kõikide vastava nõude rikkumisest tulenevate tagajärgede eest (sealhulgas kasutajatunnust ja Salasõna kasutades tarbitud tasuliste teenuste eest).

2.4 Soovi korral on Kliendil võimalik säilitada olemasolev telefoninumber (telefoninumbrid või telefoninumbrivahemik) , mis ei ole WaveCom’i telefoninumber. Klient võib telefoninumbri üle tuua WaveCom’i Telefonivõrku, esitades selleks volituse vastavasisulist toimingut tegema WaveCom’i.

2.5 Kui Klient ja/või Kasutaja loob Toodet kasutades ühenduse hädaabinumbriga, ei taga WaveCom tehnilistel põhjustel sõnumi edastanud Kliendi ja/või Kasutaja numbri alusel asukoha kindlaksmääramist. Toote raames internetikõneteenuseid kasutades ühendatakse Klient Eesti hädaabikeskusega ka juhul, kui kõne algatatakse välismaal.

3. Baasteenused

3.1 Teenus võimaldab:

3.1.1 Suunamised telefonidelt ja iseteenindusest

3.1.2 Kõneposti kasutus

3.1.3 Kõnede salvestamine ja salvestatud kõnede kuulamine ja allalaadimine.

3.1.4 Lühinumeratsioon

3.1.5 Helistaja numbri ja nimenäit ning vajadusel selle muutmine või keelamine

Tasuliste lisateenuste hinnad on ära toodud Hinnakirjas.

4. Teenuse tehnilised parameetrid

 • Ühenduse protokoll: SIP
 • Kasutatavad koodekid: G711a või iLBC

5. Nõuded Kliendi Internetiühendusele

5.1 Interneti püsiühenduse olemasolu olema vaba ribalaiust vähemalt 100 kbps nii üles- kui allalaadimise suunal

5.2 IP aadress: dünaamiline või staatiline

5.3 Internetiühenduse pakkuja poolt peavad olema tulemüüris avatud pordid: UDP 5060 ja UDP 10000-20000

5.4 Internetiühenduse paketikadu 1000 paketi kohta peab olema alla 1%

6.6 Lokaalvõrgu ning kõikide Kliendi võrguseadmete haldamine on Kliendi kohustus.

6. Teenuse kvaliteet

6.1 WaveCom tagab osutatavate teenuste vastavuse kvaliteedinõuetele:

 • kõneühenduse loomise tõenäosus on mitte vähem kui 98%;
 • võrgusisestel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 5 sekundit;
 • võrkudevahelisel kõnedel on ühenduse loomise aeg mitte enam kui 10 sekundit;

6.2 WaveCom ei vastuta internetiühenduse kvaliteedi ega sellest tulenevate kõnesidehäirete eest

6.3 WaveCom ei vastuta Kliendi teiste võrguseadmete ühendamise ega sellest tulenevate kõnesidehäirete eest.

6.4 WaveCom ei garanteeri IP-adapteriga ühendatud faksiaparaatide fakside saatmise ja saamise kvaliteeti.

6.5 WaveCom ei garanteeri IP-adapteritega ühendatud valveseadmete töö kvaliteeti.

6.6 WaveCom ei vastuta Tarkvaratelefoni kasutamise puhul teenuse kvaliteedi ning kasutajanime ja parooli väärkasutuse eest. Samuti on Tarkvaratelefoni aplikatsiooni installatsioon ja parameetrite konfigureerimine Kliendi kohustus.

6.7 Kõikidest Kliendile antud numbri(te) väärkasutusest on Klient kohustatud koheselt WaveCom’i teavitama.

7. Hind

7.1 WaveCom IP-Telefon” teenuse tasu koosneb järgmistest komponentidest:

 • Kõnetasud
 • Teenuse kuutasud
 • Tasulised lisateenused

7.2 Teenusega WaveCom IP-Telefon seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest on sätestatud Hinnakirjas.

7.3 Klient vastutab kõikide talle antud numbri(te)lt tehtud kõnede eest ning kohustub nende eest tasuma.

8. Turvanõuded

8.1 Arvutist ei tohi hoida teenuse kasutamise paroole või teenuse infot sisaldavad faile või e-kirju

8.2 Kasutades fikseeritud IP aadressiga internetiühendust, tuleks see IP saata meie klienditoele kes, seadistavad teenuse toimivuse ainult sellelt konkreetselt aadressilt. Sellekohase info saab netiühenduse teenusepakkujalt. Sobib ka IP vahemik.

8.3 Juhul kui kasutate Tarkvaratelefoni sülearvutis, tuleks vältida kahtlaseid ja mitteturvatuid WiFi võrke teenuse kasutamisel.

8.4 Kasutajaseadmetele tuleks paigaldada viimane tarkvara ja muuta seaded turvaliseks.

8.5 Võimalik on piirata rahvusvaheliste kõnede väljahelistamine või lubada seda ainult Euroopa piirides.

 

IP Kõnekeskus

1. Kasutatavad mõisted

IP Kõnekeskus on WaveCom´i tarkvararakendusel ja pilveserveri taristul põhinev teenus, mis võimaldab Kliendil kasutada kõnekeskuse teenust, vastavalt kodulehel ja kasutusjuhendites toodud funktsionaalsusele.

Teenuse tellimisel luuakse kliendile privaatne server ja saadetakse teenuse juhtimiseks vajaminev info ja ligipääs juhenditele. Ühe (1) kuu vältel võimaldab WaveCom tasuta tuge ja konsultatsioone teenuse käivituseks. Hilisemat tuge pakub WaveCom aastase hoolduslepinguga.

2. Teenuse kasutamine

2.1 Kliendil on õigus kasutada IP Kõnekeskust kooskõlas Lepingu ja AKN´ nõuetega.

2.2 Klient kohustub hoidma teenusserveri operatsioonisüsteemi ja paigaldatud rakendusi võimalikult kaasajastatuna, vältimaks turvaintsidente. Hoolduslepingu tellinud klientidel teeb vastavad tööd WaveCom.

2.3 Kui teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, ei ole Kliendil andmetele enam ligipääsu. Teenuse lõpetamisel andmed kustutatakse ja taastamine ei pruugi enam olla võimalik.

3. Serveri hooldus. Rikete kõrvaldamine.

3.1 Stabiilse teenuse pakkumiseks teostab WaveCom töövälisel ajal regulaarselt oma taristu hooldust ja tavapäraselt, seoses teenuse kõrgkäideldavusega, see teenuse kasutamist ei häiri. WaveCom teavitab Klienti plaanipärastest Serveri hooldus- ja parendustöödest, mis võivad häirida Teenuse tavapärast kasutamist, vähemalt kolm (3) kalendripäeva ette. Sellised Plaanipärased hooldustööd tehakse alati töövälisel või öisel ajal. Edasilükkamatutel juhtudel võib WaveCom sooritada hooldustöid ka muul ajal ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma Klienti sellest ette teavitamata.

3.2 WaveCom kõrvaldab teenuse taristu rikked alati mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui kahe (2) tunni jooksul.

3.3 Teenuse tarkvara rikked likvideeritakse nelja (4) tunni jooksul kui rike häirib teenuse toimivust oluliselt. Vähemtähtsad vead, nagu kasutajakeskkonna funktsionaalsuse puudujäägid, lahendatakse nii kiirelt kui võimalik ja reeglina ühe (1) tööpäeva jooksul va. mõningatel juhtudel, kui selliste rikete parandus nõuab tarkvara tootja veaparandusi või sekkumist. Kui Kõnekeskuse mittetoimimine on tingitud Kliendi tegevusest/tegevusetusest Kõnekeskuse administreerimisel, kõrvaldab WaveCom vastava rikke või häire kokkuleppel kliendiga . AS WaveCom´il on õigus sellise rikke likvideerimise eest esitada arve spetsialisti töö eest 50€/tund mida mõõdetakse 0.5 h täpsusega.

3.3 WaveCom teeb Kliendi materjalidest regulaarselt varukoopiaid, sh. pidev offsite replikeerimine, kuid ei võta vastutust info säiimise eest. Klient kohustub tegema endale kõnekeskuse funktsionaalsuses (Amazon S3, FTP või webdav) sisalduvaid automaatseid varukoopiaid piisava perioodilisusega ja hoidma neid väljaspool WaveCom võrku.

3.4 Hoolduslepingu tellinud klientidel paigaldatakse perioodiliselt tarkvara ja operatsioonisüsteemi uuendused ning võimaldatakse konsultatsioone ja kasutajatuge telefoni ja meili teel.

4. Poolte vastutus

4.1 WaveCom’i suutmatuse puhul mitte täita punktides 3.2 ja 3.3 toodud tähtaegu krediteeritakse klienti vastava avalduse alusel ühe (1) kuu kõnekeskuse teenuse tasu ulatuses.

 

Domeenide registreerimise tingimused

Käesolevaid Domeenide registreerimise tingimusi kohaldatakse kõigile AS WaveCom poolt pakutavatele domeenidega registreerimise või pikendamisega seotud teenustele.

Kasutatavad mõisted

Domeeninimi – Domeeninimi on tähis, mis koosneb tippdomeenist ja sellest vasakule jäävast teise taseme alamdomeenist kujul nimi.ee, nimi.eu jne, kus „nimi“on Kliendi valitud domeeni nimi ning mille registreerimist või registreeringu pikendamist on Klient AS WaveCom’lt taotlenud ja mille osas AS WaveCom Domeeniteenust pakub.  

Registreering – Kliendile registreeritud Domeeninime tähtajaline või tähtajatu kasutusõigus või selle pikendamine.

Reeglid – Registri ja kolmandast isikust Registripidaja poolt kehtestatud siduvad juhised, tingimused, korrad jms, millest Pooled peavad Domeeninime registreerimisel ja kasutamisel juhinduma.

Register – isik või organisatsioon, kes vastavate tipp- või teise järgu domeenide Registreeringuid haldab.

Registripidaja – isik või organisatsioon, kellele Register on andnud volitused mingi konkreetse teise või kolmanda taseme domeeninime registreerimiseks Klient kasutusse.

Klient - isik, kelle kasutusse/nimele Domeeninimi registreeritakse.

Domeeni Registreerimine

Domeeni registreerimise teenus loetakse osutatuks, kui Klient on Registreeringu  või selle pikendamise eest tasunud ja As WaveCom on Domeeni registreerinud või pikendanud. Kliendil puudub taganemisõigus peale domeeni registreerimist või pikendamist.

Kliendi kinnitused ja kohustused

Klient kinnitab Domeenilepingu sõlmimisel ja Registreeringu pikendamisel, et ta on enne Domeenilepingu sõlmimist tutvunud Teenuse tingimuste, Reeglite ja konkreetse tippdomeeni reeglitega ning nõustub neid järgima.

Klient mõistab, et tippdomeeni domeenireeglid võivad muutuda ning domeeni kasutamiseks võidakse seada lisatingimusi, mida klient kohustub täitma.

Klient kohustub registreeringu pikendamise soovi korral teostama Keskkonnas vastava tellimuse ja tasuma seonduva ettemaksuarve, et see laekuks hiljemalt kaks (2) tööpäeva enne Registreeringu lõppemist.

Klient kohustub tasuma Domeeniteenuse eest vastavalt Hinnakirjale, sh kui Domeeniteenuste eritingimused seda ette näevad, siis lisaks tasule kõik maksed, lõivud jm tasud, mis on seotud AS WaveCom poolt Domeeninime Klient kasutusse registreerimise ja/või Registreeringu pikendamise või ennistamisega.

Klient tagab, et Domeeninimi ei ole vastuolus õigusaktide ega heade kommetega ega riku kolmandate isikute õigusi (sh õigusi kaubamärgile).

AS WaveCom õigused ja kohustused

WaveCom AS võib keelduda domeeni registreerimisest, kui see on kellegi kolmanda poolt juba registreeritud või domeeni registreerimine kahjustab kolmanda osapoolega seotud õigusi (näiteks kaubamärgiga seotud küsimusi) või domeen asub blokeeritud domeenide nimekirjas.

AS WaveCom ei vastuta Registri ega kolmandast isikust Registripidaja tegevuse eest, sh Registri, Registripidaja ja Kliendi vahelise lepingu täitmise eest.

AS WaveCom ei saa garanteerida Domeeninime Kliendi kasutusse registreerimist ega Registreeringu püsimist. AS WaveCom vastutus Domeeninime registreerimisel on piiratud tema kui käsundisaaja tegevusega Klient esindamisel.

AS WaveCom ei vastuta Domeeni registreerimisel domeeninime kasutamise õiguspärasuse eest. Muuhulgas ei vastuta AS WaveCom Teenuse osutamise võimatuse eest, mis on tingitud kolmanda isiku tegevusest või tegevusetusest.

AS WaveCom teavitab registreeringu lõppemisest Klienti e-posti teel alates 30 päeva enne registreerimisperioodi lõppu.

Domeeni registreeringu lõppemine

Teenus lõpeb domeeni registrist kustutamise või üleviimisega. Domeeni registreeringu lõppemisel tasub Klient AS WaveCom’le viimase poolt osutatud teenuste eest.

Domeeniteenuse kirjeldus ja reeglid

Domeenidele kohaldatakse reegleid, mis on kättesaadavad alljärgnevalt:

.EE reeglid  ja   Eesti Interneti SA isikuandmete kasutamise alused
.EU Domeeninime Registreerimistingimused
.EU Domeeninime Registreerimispoliitika
.FI reeglid
.COM, .NET, .ORG reeglid
 

 

Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuded („AKN“)

AKN Eesmärk ja sissejuhatus

Käesolev dokument toob välja põhimõtted, nõuded ja juhised Kliendi aktsepteeritava kasutajakäitumise kohta AS WaveCom’i poolt osutatavate Teenuste kasutamisel. Wavecom’i Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuded (edaspidi AKN) eesmärgiks on Eesti Vabariigi seadusandluse järgimine, võrgu turvalisuse ja kättesaadavuse tagamine, klientide privaatsuse säilitamine ja teiste Teenuste osutamist mõjutavate tegurite reguleerimine.

WaveCom jätab endale õiguse kehtestada nimekirja reeglitest ja piirangutest, mis reguleerivad Teenuste kasutamist Klientide poolt. Uusim versioon nimekirjast on alati kättesaadav WaveCom’i kodulehel aadressil: https://www.wavecom.ee/teenuste-tingimused-ja-lepingud#akn

AKN ei ole kõikehõlmav ja lõplik nimekiri. WaveCom jätab endale õiguse vajaduse korral AKN’d koheselt muuta. Muudatused loetakse jõustunuks kui muudetud AKN on uuel kujul ülesse laetud kodulehele aadressil  https://www.wavecom.ee/teenuste-tingimused-ja-lepingud#akn või vastavasisuline teavitus on saadetud Klientidele e-posti vahendusel.

Igasugune AKN rikkumine võib kaasa tuua Kliendi Teenuste peatamise/lõpetamise või mõne muu meetme rakendamist, mis WaveCom vajalikuks peab.

AKN rikkumisest tingitud teenuse katkestused ja lõpetamised ei kuulu tagasiarveldamisele.

Järmised tegevused on rangelt keelatud:

 1. Rämpspost (spam) / Email marketing

  Wavecom rakendab nulltolerantsi poliitikat rämpsposti’i, junk-mail’i ja pealesurutud kommertspostituste osas. Viimaseid defineeritakse järgmiselt:  sama või oluliselt sarnase sisuga soovimatu/pealesurutud elektroonilise posti sõnumite saatmine rohkem kui ühele adressaadile.

  Sõnum loetakse soovimatuks/pealesurutuks kui see on saadetud adressaadile, kes ei ole taotlenud, ega muul moel palunud seda sõnumit endale saata või on postitus vastuolus foorumi või uudiste grupi reeglitega v.a. juriidilise isiku üldine e-posti aadress, mis on seotud konkreetse juriidilise isiku domeeniga. Mitte mingil juhul ei tohi saata sõnumeid aadressidele, mis on registreeritud tasuta teenusepakkujate (gmail, Hotmail jne.) juures, isegi kui konkreetne e-posti aadress on äriregistris kasutusel ametliku e-posti aadressina.

  Sama punkti alla käivad ka võltsitud e-kirja päised ja vale kontakt informatsioon.

  Keelatud on ka soovimatute mass postituste tegemine teise teenusepakkuja juures, mis mingilgi moel jätab jälje, nagu oleks WaveCom sellega seotud, olenemata sellest kas sõnum pärines meie võrgust.

  Blokeeringu eemaldamine. Kui kliendi tegevusest põhjustatuna on WaveCom’i e-posti serverid või WaveCom’i IP vahemikud sattunud musta nimekirja või mõnda teise e-posti filtreerimist võimaldavasse tarkvarasse, mida kasutavad ettevõtted internetis, lisatakse Kliendi arvele ühekordne tasu 50€ + 50€ tunnitasu kogu administraatorite tööaja eest, mis kulus maili serverite ja IP vahemike mustadest nimekirjadest kustutamisele ja kaitsele.

  Masspostitused. Soovimatu masspostituse saatmist käsitletakse rämpsposti saatmisena. Soovimatuna käsitletakse kõiki sõnumeid, mis on saadetud eraisikutele, kes ei ole spetsiaalselt kinnitanud, et soovivad saada sõnumeid WaveCom’i Kliendilt. Masspostituste saatjad peavad pidama täielikku ja täpset arvestust kõigist eraisikutest, kes on neilt mailide saatmise tellinud. Säilitama peab kõik tõestused, kust on näha, et eraisik on postitusi tellinud (kaasaarvatud sellesisulised e-posti sõnumid ja nende päised) ning esitama need WaveCom’i nõudmisel.

  Kui Klient ei suuda kontrollitavat tõestusmaterjali esitada, käsitletakse adressaadi kaebust tõestusena selle kohta, et ta ei ole postitust tellinud ja seega oli see soovimatu.

  Meililistid ja uudiskirjad. Massipostituste reeglid laienevad ka meililistidele ja uudiskirjadele. Lubatud on meililistide ja uudiskirjade postitused, mis on keskendunud kindlale sihtrühmale, kes on vabatahtlikult sellega liitunud või on teinud oma e-posti aadressi kättesaadavaks Kliendile, informatsiooni jagamise eesmärkidel. Meililist või uudiskiri peab võimaldama automaatselt listist/uudiskirjast välja astuda ja garanteerima, et rohkem kirju sellele e-posti aadressile ei saadeta.  

 2. Häkkimine või mistahes turvaaugu ära kasutamine.
 3. Loata sisenemine mistahes serverisse või süsteemi, kaasa arvatud teistele WaveCom’i kontodele sisse tungimine või nende skaneerimine.
 4. Tahtlikult solvava materjali levitamine, seal hulgas kõik sõnumid või informatsioon, mis on ähvardav, laimav, rõve või ahistav.
 5. Laste pornograafia või iga muu tegevus, mis võib olla kahjulik alaealistele. WaveCom’i Teenuste kasutamine lasteporno säilitamiseks, postitamiseks, näitamiseks, edastamiseks või muul moel kättesaadavaks muutmiseks on rangelt keelatud. Wavecom teavitab koheselt politseid, kui selgub, et Wavecomi võrku kasutatakse lasteporno hoidmiseks või edastamiseks.
 6. Pettused
 7. Eraelu puutumatuse rikkumine
 8. Intellektuaalomandi rikkumine, sealhulgas autoriõiguse, kaubamärgi, patendi rikkumised, ning piraattarkvara hoidmine, kasutamine ja levitamine.
 9. Kolmanda osapoole tarkvara kasutamine ilma vajaliku litsentsi või nõusolekuta.
 10. Võrguründed või iga teine katse segada mõne teises võrgus asuva teenuse või serveri tööd.
 11. Viiruste, pahavara või mõnel muul moel kahjuliku koodi levitamine.
 12. Ükskõik mis illegaalne tegevus
 13. Internet relay Chat (IRC) kasutamine. WaveCom lubab kasutada eraldiseisvaid IRC servereid, mis ei ole ühendatud globaalsete IRC võrkudega, nagu näiteks Undernet, EFnet, DALnet ja teised IRC võrgud. IRC serverid, mis siiski võtavad ühendust globaalsete IRC võrkudega, loetakse olevat vastuolus AKN’ga.
 14. Kui Kliendi Teenus kutsub esile DoS või DDoS ründeid, mis segavad või takistavad teistele Klientidele teenuse osutamist, siis WaveCom sulgeb Teenuse, et säilitada kõrge teenusekvaliteet teistele Klientidele WaveCom võrgus.

Täiskasvanutele mõeldud sisu:

Wavecom lubab hoida oma serverites täiskasvanutele mõeldud sisu, mis on Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas, juhul kui see mõnel muul moel ei riku AKN’d.

Edasimüüjad:

Teenuse edasimüüjad vastutavad oma klientide käitumise eest. Nõustudes käesoleva AKN’ga nõustuvad edasimüüjad ka sellega, et nende kliendid järgivad AKN’d. Edasimüüjad peavad oma kliendid viima kurssi AKN tingimuste ja nende rikkumise tagajärgedega.

Uurimine, katkestused ja turvalisus

WaveCom jätab endale õiguse ette teatamata peatada või lõpetada teenus ja/või eemaldada sisu, et uurida kas rikutakse käesoleva AKN tingimusi.

Wavecom jätab endale õiguse peatada Kliendile teenuse osutamist, kui on põhjust arvata, et antud teenus on ründe sihtmärgiks või mõnel muul moel segab teistele Klientidele teenust osutamast, isegi kui Klient ei ole selles ise süüdi.

WaveCom ei teosta tagasimakseid teenuse katkestamise eest, mis on toimunud seoses Kliendi poolse AKN’i rikkumisega.

Klient vastutab oma Teenuse kasutamise eest, isegi kui see toimus volitamata isikute või häkkerite poolt.

Klient vastutab oma andmete ja kasutajakontode turvalisuse eest, (k.a. tarkvara uuendused ,varukoopiate loomine ja hoidmine).

AKN rikkumistest teatamine

WaveCom palub kõigil, kel on vähimatki informatsiooni AKN rikkumise kohta, teavitada sellest viivitamatult, saates e-kiri aadressile @email.

Kui märkate endale kuuluva intellektuaalse omandi sh. autoriõiguse, kaubamärgi või patendi rikkumist, tuleb ühendust võtta rikkujaga ja paluda temal vastav sisu koheselt eemaldada. Kui rikkuja keeldub rikkumist kõrvaldama või ei vasta Teie pöördumisele mõistliku aja jooksul, tuleb sellest teavitada WaveComi’i aadressil @email. Kindlasti tuleb kirjale lisada info selle kohta, kuidas olete üritanud rikkujaga ühendust saada ja mis tulemusi see on toonud. Samuti tuleb lisada info rikkumisega seotud materjalide kohta, mida hoitakse meie serverites. (Materjali nimi, domeen või IP aadress, kus see asub). Samuti tuleb lisada ametlik tõendus, et konkreetse intellektuaalse omandi õigused kuuluvad just Teile.

WaveCom ignoreerib kõiki intellektuaalse omandi raporteid, mis ei vasta ülaltoodud nõuetele.

Privaatsuspoliitika ja turvalisus

AS Wavecom’i privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, salvestamist, kasutamist ja avaldamist. AS Wavecom lähtub oma tegevuses Eesti vabariigi seadustest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Isikuandmete kogumine

Wavecom kogub klientidega ühenduse võtmiseks ja tellimuste täitmiseks isikuandmeid. Need andmed on mõeldud ja vajalikud kliendi tellimuse täitmiseks. Andmete turvalisus ja säilitamine on tagatud vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele.

Tellimusi Wavecom’i iseteeninduses saab teha ainult registreeritud kliendikonto kaudu. Kliendikonto registreerimisel küsitake konto omaniku ees ja perkonnanime, isikukoodi või isikukoodi puudumisel sünnikuupäeva, postiaadressi, telefoninumbrit ja e-posti aadressi.

Domeenide ja SSL sertifikaatide tellimuste täitmiseks küsitakse järgmisi andmeid: ees ja perkonnanimi, isikukood, sünniaeg, postiaadress, postiindeks, telefoninumber ja e-posti aadress.

AS Wavecom ei jaga ega avalda isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik kliendi tellimuse täitmiseks (näiteks domeeni registreerimisel domeeni omaniku andmete edastamine tippdomeeni registrile).

AS Wavecom kasutab klientide kontaktandmeid ainult teenust puudutava info edastamiseks. Kontaktandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.

Isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendiga ühenduse pidamiseks (teavitused teenustega seotud muudatustest, teenuste tasumisest). Kliendi poolt salvestatud aadressiandmeid kasutatakse automaatselt arvetel kuvatava arve aadressina. Klientidel on õigus loobuda uudiskirjadest.

Kogutud isikuandmeid kasutatakse domeeni ja SSL sertifikaatide tellimuste täitmisel, edastades need automaatselt üle turvaliste sidekanalite domeene väljastavatele registritele või SSL sertifikaate väljastavatele organisatsioonidele. Domeenide omaniku andmed on üldjuhul erinevates registrites avalikud.

Isikuandmete muutmine

Klient saab tutvuda enda kohta salvestatud andmetega clients.wavecom.ee kliendiportaali lehel. Klient saab muuta iseseisvalt kõiki andmeid.

Klient saab avaldada soovi kasutajakonto kustutamiseks ja kõigi kogutud andmete eemaldamiseks. AS Wavecom on kohustatud seadusest tulenevalt osa andmetest säilitama ning eemaldab nii palju kliendiinfot kui võimalik. AS Wavecom suleb kasutaja profiili, lõpetab kõikide teenuste osutamise, tühjendab kliendi muudatuste, e-posti ja klienditoe piletite logid ja eemaldab kõik andmed, mis pole seotud arveldusega

Isikuandmete kaitse

AS Wavecom on rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid klientide isikuandmete ja muude andmete kaitseks. Juurdepääsud andmete töötlemiseks, muutmiseks ja salvestamiseks on ainult selleks volitatud ja vastavalt instrueeritud isikutel.

AS Wavecom ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.

Turvalisus

Ühendus ja andmete edastamine veebilehe wavecom.ee ja kliendi arvuti vahel toimub üle turvalise kanali SSL protokolli abil, sama kehtib andmeside ühenduste kohta pankade ja krediitkaardimakse keskkondadega. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalse infona.

AS Wavecom ei väljasta kolmandatele osapooltele andmeid klientide isikuandmete kohta, välja arvatud seadustest tulenevatel juhtudel.