AS WaveCom teenuste tingimused
VMware pilveteenus

 

AS WaveCom teenuste tingimused

Kehtivad alates 1. Juuli 2023.

Kasutades WaveCom AS’i (registrikood 10756058) pakutavaid teenuseid, nõustute Te alljärgnevate tingimustega (edaspidi: "Tingimused"):

1. ÜLDIST

1.1. Teenuste osutajaks on WaveCom AS (äriregistri kood 10756058, asukoht Endla 16, Tallinn) (edaspidi: "WaveCom")

1.2. Tingimused nende kehtival kujul on kättesaadavad WaveCom’i kodulehel aadressil www.wavecom.ee (edaspidi „Koduleht“).

1.3. Teenuseks (edaspidi „Teenus“ või „Teenused“) loetakse kõiki WaveCom’i poolt osutatavaid teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, pilveteenus, serverimajutus, privaatserver, pilveserver, veebimajutus jmt. Teenuseid saab tellida ja neid muuta ning lõpetada Kodulehel oleva iseteenindusportaali (edaspidi „Kliendiportaal“) kaudu. Kliendiportaalis avaldatakse ja on Kliendile kättesaadav ka WaveCom’i kehtiv hinnakiri, milles on ära toodud Teenuste hinnad (edaspidi „Hinnakiri“).

Teenustel on eraldi teenusespetsiifilised eritingimused mis sätestavad teenuse osutamise detailid , vastutuse sh infoturve ja teenusetaseme.

1.4. Kliendiks (edaspidi „Klient“) loetakse füüsilist isikut, kes on Teenuse oma nimel tellinud, või juriidilist isikut, kelle nimel Teenus on tellitud.

1.5. Kliendiportaali kaudu kättesaadava klienditeeninduse tööaeg on E-R kl 09-21, L-P ja riigipühadel kl 12-17. Klienditoe  telefon +372 6850 000 vastab E-R kl 09-17.

1.6. Teenuste kasutamine vastuolus Tingimustega ja mistahes õigusvastaseks või heade kommetega vastuolus olevaks tegevuseks on keelatud.

1.7. Tingimuste osaks on ka tehnilised ja täpsustavad tingimused, mille WaveCom võib kehtestada Teenuse kasutamiseks (edaspidi „Teenuse Tingimused“) ning mis üldjuhul kuvatakse Kliendile enne Teenuse tellimist. Teenuse tellimisega ja kasutamisega nõustub Klient mh ka niisuguste Teenuste Tingimustega.

1.8. WaveCom saadab teated ja esitab arved Kliendile Kliendi poolt avaldatud e-posti aadressil. Klient tagab, et vastav aadress on töötav ja et Klient saab sellele aadressile saadetud arved jm sõnumid kätte. Eeldatakse, et Klient saab sellele aadressile saadetud sõnumid kätte hiljemalt teisel tööpäeval peale saatmist.

1.9. Sõltumata sellest, millises keeles on vormistatud Kliendiga sõlmitud dokumendid, lähtutakse vaidluste lahendamisel üksnes eestikeelsest tekstist; kõikides muudes keeltes vormistatud tekstid loetakse tõlgeteks, mis on tehtud üksnes Kliendile lihtsama arusaamise eesmärgil. Tingimused nende kehtival eestikeelsel kujul on alati kättesaadavad Kodulehel.

1.10. WaveCom’il on õigus keelduda Teenuste osutamisest juhtudel, kui Teenust tellida sooviv isik on rikkunud WaveCom’i või kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kasutamise tingimusi (sh maksekohustust) või interneti kasutamise häid tavasid, aga samuti muul WaveCom’i jaoks mõjuval põhjusel. WaveCom ei ole kohustatud keeldumise alust põhjendama ega tõendama.

1.11. Kliendil õigus taganeda Kodulehe kaudu tehtud Teenuse tellimusest neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates Teenuse avamise päevast, lõpetades Kliendiportaalis Teenuse. Kui Klient märgib Teenust lõpetades, et soovib kasutamata jäänud Teenuse tasu tagastamist (tasutud summa miinus tasu Teenust kasutatud päevade eest), tagastatakse see viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemise teate jõudmisest WaveCom’ini.

1.12. WaveCom võib Teenuste osutamise lõpetada mõjuvatel põhjustel, teatades sellest 30 päeva ette.

2. KLIENDI KINNITUSED

2.1. Teenuseid kasutades loetakse, et Klient on andnud WaveCom’ile järgmised kinnitused ning, kuni Klient ei ole WaveCom’ile teatanud vastupidisest, loetakse, et need kinnitused on jätkuvalt tõesed ning WaveCom võib neile tugineda:

2.2. Klient on hoolsalt ja tähelepanelikult tutvunud käesolevate Tingimustega, need on talle üheselt mõistetavad ning ta on teadlik oma õigustest ja kohustustest;

2.3. Klient on õigusvõimeline ja teovõimeline, tema suhtes ei ole alustatud pankrotimenetlust ega esitatud pankrotihoiatust, juriidilisest isikust Kliendi suhtes ei ole võetud vastu lõpetamise otsust;

2.4. kõik Kliendi poolt WaveCom’ile esitatud andmed on õiged, Klient mõistab, et lisaks WaveCom’ile võivad nende õigsusele tugineda kolmandad isikud ning Klient on teadlik, et valeandmete või ebaõigete andmete esitamisega võivad kaasneda nii tema kui WaveCom’i suhtes sanktsioonid ning kahju hüvitamise nõuded;

2.5. Teenuste kasutamiseks vastavalt Tingimuste nõuetele on olemas kõik vajalikud nõusolekud ja volitused ning sellega ei kaasne mistahes õigus- või haldusaktist, kohtuotsusest või mõnest õigussuhtest tuleneva kohustuse rikkumist Kliendi poolt, Kliendil on olemas vahendid ja oskused oma kohustuste täitmiseks WaveCom’i ees.

2.6. Klient teavitab WaveCom’i viivitamatult, kui üks või mõni eeltoodud kinnitustest osutub asjaolude muutumise tõttu ebatõeseks.

3. WAVECOM’I ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. WaveCom tagab Kliendile Teenuste osutamise kooskõlas standarditega ISO 9001,27001 ja 27017 ning järgides ja kasutades sektori parimaid tavasi.

3.2. WaveCom võimaldab Kliendile pideva juurdepääsu Teenustele. Siiski peab Klient arvestama, et tulenevalt asjaolust, et Teenuste kasutamine sõltub peale WaveComi veel ka teistest osapooltest (internetivõrgud, elektrienergia jmt), ei saa WaveCom tagada Teenuste täiesti katkestamatut ja tõrgeteta toimimist väljaspool oma vastutuspiirkonda.

3.3. WaveCom likvideerib WaveCom’i vastutusel olevad Teenuste kasutamist takistavad asjaolud omal kulul Tingimustes sätestatud aja jooksul.

3.4. WaveCom avalikustab prognoositavad, aga ka aktuaalsed ja möödunud Teenuste katkestused ja häired Kodulehel (https://clients.wavecom.ee/status) ja/või edastab vastava info Kliendi soovil e-posti teel. Prognoositavatest ja WaveCom’ist sõltuvatest Teenuste takistustest ja häiretest (nt hooldustööd) püüab WaveCom teavitada võimalikult varakult, vähemalt 5 päeva ette.

3.5. WaveCom’il on õigus peatada Teenuse osutamine või piirata Teenuse kasutamist juhul, kui Klient rikub Tingimusi, sealhulgas, kui Klient on ületanud arve maksetähtaega vähemalt 5 päeva. Teenuse peatamisest või piiramisest teatab WaveCom ette vähemalt 5 päeva, kui rikkumise asjaolud ei õigusta kohest peatamist või piiramist (vt ka aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuded (AKN) all).

3.6. WaveCom’il on õigus peatada Teenuse osutamine, kui on põhjust arvata, et Teenus on ründe sihtmärgiks või mõnel muul moel segab teistele klientidele teenuste osutamist, isegi kui Klient ei ole selles ise süüdi.

3.7.  WaveCom soovib hoida oma Teenuseid kaasaegsetena ja konkurentsivõimelistena. WaveCom’il on õigus muuta Teenuste kasutamise põhimõtteid, sh Teenuse osutamiseks kasutatavat tehnoloogiat ja tarkvaralahendusi. Muuhulgas võivad vastava vajaduse tingida muudatused õiguses, tehnoloogia areng, turvalisusküsimused jmt. WaveCom teavitab sellistest muudatustest Klienti ette vähemalt 30 kalendripäeva juhul, kui muudatused võivad Kliendi poolt Teenuse kasutamist oluliselt mõjutada.

3.8. WaveCom monitoorib oma andmekeskust, võrke ja süsteeme 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas kasutades mitmekordselt dubleeritud monitooringusüsteeme mis teavitavad meeskonda erinevates kanalites sh robotkõned. Tsentraalselt on logitud kõikide süsteemide töö millele omakorda teevad seiret erinevad AI/ML aplikatsioonid leidmaks võimalikke vigu või ohte. Lisaks seirab automaatika võrguliiklust netflow protokolli abil kübrerrünnete tuvastuseks ja tõrjumiseks. Seiratud on ka võimalikud klientidepoolsed teenuse väärkasutused või kompromiteerimised sh rämpsposti saatmine, kübreründed, kolmanda osapoole kaebused jpm. Teenuste seire toimub kvaliteetse toimimise, rikete või ohtude kõrvaldamise ja Tingimuste täitmise tagamise eesmärgiks vajalikus mahus ja viisidel mis on kooskõlas seadusaktidega.

3.9. WaveCom võib anda Eesti õiguskaitseorganitele nende õiguspärasel nõudel ja vastavas mahus ligipääsu oma seadmetele, võimaldamaks Teenuste kasutamise jälgimist või seonduvate andmete saamist.

4. KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Kliendil on õigus kasutada Teenuseid vastavalt oma soovidele ja vajadustele, kuid vastavuses Tingimuste nõuetega ning kehtiva õiguse ja heade kommete ja tavadega.

4.2. Klient ei kasuta Teenuseid moel, mis häirib sidevõrgu, tehniliste süsteemide ja serverite toimivust.

4.3. Klient informeerib WaveCom’i Teenuste töös avastatud puudustest, riketest ja häiretest klienditeeninduse telefonil või avab klienditoe pileti Kliendiportaalis.

4.4. Klient vastutab oma andmete ja kasutajakontode turvalisuse eest, (k.a. tarkvara uuendused, varukoopiate loomine ja hoidmine). Klient ei avalda oma Teenuste kasutamist võimaldavaid andmeid (nt kasutajanimed ja salasõnad) teistele isikutele; juriidilisest isikust Klient tagab, et tema nimel Teenuseid kasutavad inimesed ei avaldaks niisuguseid andmeid isikutele, kellel pole nende andmete saamise õigust. Klient vastutab kõigi toimingute eest, mida tehakse tema kasutajanime ja salasõna abil. Kliendil on rangelt soovitatud kasutada iseteeninduses kas id kaardi ja/või mitmefaktoriga ligipääsu ning sulgeda kasutajanime ja parooliga sisenemise võimalus.

4.5. Klient uuendab Kliendiportaalis kontaktisiku andmeid, kui need muutuvad.

4.6. Klient kasutab Teenuseid vastavuses tellitud Teenuse tehnilistele parameetritele, nende ebapiisavuse korral tellib vajadustele vastava Teenuse või lisaressursi. Tellitud Teenuse tehnilisi parameetreid ületava kasutuse eest rakenduvad lisatasud, kui sellised on Hinnakirjas ette nähtud.

4.7. Klient maksab kuutasu ka aja eest, mil Teenuse osutamine oli piiratud või peatatud Kliendi tegevusest tulenevate asjaolude tõttu.

4.8. Kliendil on õigus õigus WaveCom’i nõuetele vastavuse tõenduseks saada koopiad ISO 9001 ja 27001 või muu WaveCom´ile omistatud sertifikaatidest Kliendi vannutatud audiitoritel on õigus WaveCom’i nõuetele vastavuse tõenduseks saada koopiad kehtiva infoturbe standardi audiitorikontrolli aruannetest.

5. HIND JA TASUMINE

5.1. Teenuste kasutamise eest maksab Klient vastavalt WaveCom kehtivale Hinnakirjale. Hinnakiri on Kliendile kättesaadav Kodulehel.

5.2. WaveCom esitab Kliendile Teenuste arved vastavalt tellitud arveldusperioodile. Arveldusperiood algab Teenuse aktiveerimisest Kliendiportaalis ning arveldusperiood ei sõltu sellest, kas Klient on Teenust reaalselt kasutanud. Klient informeerib WaveCom’i viivitamatult, kui Teenuse eest esitatud arve ei ole õigeaegselt jõudnud Kliendini või kui arve on ebakorrektne.

5.3. Teenusest loobumisel maksab Klient tasu WaveCom´i poolt osutatud Teenuse eest kuni Teenuse osutamise lõppemiseni. Juhul, kui Klient loobub Teenusest enne arveldusperioodi lõppu ning Teenuse osutamine toimub perioodipõhise tasu alusel, tasub Klient perioodi tasu täielikult ning sellest ei tehta tagastusi.

5.4. Klient tasub tarbitud Teenuste eest vastava Teenuse Tingimustes sätestatud maksetähtaja jooksul. Juhul kui Teenuse Tingimustest pole maksetähtaega sätestatud, tasub Klient arve arvel toodud tähtajaks, seejuures ei ole maksetähtaeg lühem kui 14 päeva.

5.5. WaveCom’il on õigus Hinnakirja muuta, teatades sellest Kliendile ette vähemalt 30 päeva. Juhul, kui Klient jätkab Teenuste kasutamist ka peale Hinnakirja muudatuste jõustumist, loetakse, et Klient on niisuguste muudatustega nõustunud.

6. TINGIMUSTE MUUTMINE

6.1. WaveCom’il on õigus muuta Teenuste sisu, hindu ja Tingimusi (k.a. Teenuste Tingimusi), teavitades sellest Klienti kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva. Kui Klient jätkab peale teates toodud kuupäeva Teenuste kasutamist, loetakse, et Klient on vastavate muudatustega nõustunud. Muudatused avaldatakse enne nende jõustumist ka Kodulehel. Juhul, kui Klient ei nõustu Tingimuste muudatustega, on Kliendil õigus Teenuste kasutamine lõpetada, vormistades lõpetamise Kliendiportaalis; kasutamata perioodi eest tehtud ettemaksed WaveCom tagastab.

6.2. WaveCom’il on õigus Teenuste sisu ja vormi Teenuste täiendamise ja arendamise eesmärgil muuta ilma sellest Klienti eelnevalt teavitamata. Suuremate ja olulisemate muudatuste tegemisest püüab WaveCom Klienti siiski eelnevalt teavitada.

7. TEENUSTE OSUTAMISE PEATAMINE JA LÕPETAMINE

7.1. WaveCom võib Teenuse või Teenuste osutamise peatada või edasisest Teenuste osutamisest keelduda, kui Klient on rikkunud Tingimusi oluliselt või korduvalt.

7.2. Kui Teenuse osutamine peatatakse või lõpetatakse, ei ole Kliendil andmetele enam ligipääsu. Teenuse lõpetamisel andmed kustutatakse ja taastamine ei pruugi enam olla võimalik. Täpsemad detailid on kirjeldatud teenuste eritingimustes.

8. VASTUTUS

8.1. Teenused on tehtud Kliendile kättesaadavaks ja tema poolt aktsepteeritud „nagu on" („as is") põhimõttel, st nii nagu Teenused on konkreetsel ajahetkel koos nendel esineda võivate võimalike puudustega. WaveCom ei taga Teenuste vastavust Kliendi poolt eeldatavale kasutusotstarbele. WaveCom tagab teenuste vastavuse ISO 9001, 27001 jm standarditele ja tootetingimustele.

8.2. WaveCom ei vastuta Teenuste katkestuste eest, kui katkestused olid põhjustatud Kliendi poolt Tingimuste rikkumisest.

8.3. WaveCom ei garanteeri, et Teenuste osutamine on veavaba ning et selles ei teki katkestusi. Kuigi WaveCom teeb kõik endast oleneva, et Teenuste osutamine oleks võimalikult katkematu ja veavaba, ei vastuta WaveCom võimalikest katkestustest ja vigadest Kliendile tulenevate võimalike kahjude eest.

8.4. WaveCom vastutab üksnes oma kohustuste tahtliku või raskelt hooletu rikkumisega Kliendile tekkinud otsese varalise kahju eest. Mh ei vastuta WaveCom nõuete ja kahjude eest, mis on tekkinud Kliendi ebapiisavate meetmete ja praktikate tagajärjel, internetist lähtuvatest rünnetest ja võrguliikluse pealtkuulamisest. WaveCom’i maksimaalne vastutus Teenuste osutamisel ei ületa ühelgi juhul ühe (1) kuu vastava Teenuse tasu.

8.5. Teenustega seonduvad vaidlused lahendatakse kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

8.6. Klient hüvitab kõik kulud, mis WaveCom’ile tekkivad seoses võlgnevuse sissenõudmisega, sh meeldetuletuste esitamine, õigusabi ning inkassoteenused.

9. KONFIDENTSIAALSUS JA ANDMEKAITSE

9.1. WaveCom ja Klient hoiavad saladuses teineteiselt ükskõik mis vormis saadud informatsiooni, millele selle avaldaja on osutanud kui konfidentsiaalsele või mille konfidentsiaalsust võib mõistlikult eeldada, samuti delikaatseid ja muid isikuandmed, ning kasutavad niisugust informatsiooni ainult oma Teenustega seotud kohustuste täitmiseks.

9.2. WaveCom’il on õigus esitada andmeid ja dokumente Kliendi võlgnevuse kohta krediidiregistritele.

9.3. Kliendi täiendaval nõusolekul on WaveCom’il õigus kasutada Kliendile Teenuse osutamise fakti oma tegevuse reklaamimiseks.

10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. WaveCom kogub ja kasutab Klient poolt registreerimisel esitatud (ja hiljem täpsustatavaid) andmeid järgmistel eesmärkidel:

10.1.1. teenuste osutamiseks, analüüsiks ja arendamiseks;
10.1.2. kliendi teavitamiseks Teenuste osutamisega seonduvatest küsimustest;
10.1.3. kliendibaasi haldamiseks ja analüüsiks turunduslikel või statistilistel eesmärkidel;
10.1.4. uudiskirjade, pakkumiste, meeldetuletuste, kutsete, tagasisideuuringute jmt saatmiseks.

10.2. Hilisema suhtluse ja Teenuste osutamise käigus võib WaveCom koguda andmeid ka Kliendi tellimuste, maksete, saadetud kirjade ja teadete jmt kohta.

10.3. WaveCom’il on õigus salvestada teavet Kliendi IP-aadressi kohta ning salvestada Kliendi arvutisse vm seadmetesse, mille kaudu Teenuseid kasutatakse, Teenuste osutamiseks vajalikke cookie'sid.

10.4. WaveCom võib Kliendi andmeid edastada muudele isikutele, kui see on vajalik WaveCom õiguste kaitsmiseks (näiteks kohtutele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele isikutele, kohtutäituritele) või WaveCom’i seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

10.5. WaveCom kasutab Kliendi andmete töötlemisel (pilveteenus ja serveriteenus) volitatud töötlejaid, kelle puhul ta on veendunud nende usaldusväärsuses ning kes kas tegutsevad kooskõlas konfidentsiaalsuskaitsega või kellega WaveCom on sõlminud andmetöötluslepingud. Käesolevate Tingimuste alusel Teenuseid kasutades annab Klient WaveCom’ile loa niisuguste volitatud töötajate kasutamiseks.

10.6. WaveCom ei edastata Kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele turundusalaseks tegevuseks.

10.7. Klient saab tutvuda enda kohta salvestatud andmetega Kliendiportaalis.

10.8. Koos kõikidest Teenustest loobumisega saab Klient avaldada soovi ka kõigi kogutud andmete eemaldamiseks. Seadusest tulenevalt on WaveCom kohustatud osa andmetest säilitama, seega eemaldab WaveCom nii palju kliendiinfot kui võimalik. Reeglina WaveCom suleb kasutaja profiili, tühjendab Kliendi muudatuste, e-posti ja klienditoe piletite logid ja eemaldab kõik andmed, mis pole seotud arveldusega.

11. AKTSEPTEERITAVA KASUTAJAKÄITUMISE NÕUDED

11.1. Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuete (edaspidi „AKN“) eesmärgiks on kehtiva õiguse järgimise tagamine, võrgu turvalisuse ja kättesaadavuse tagamine, klientide privaatsuse säilitamine ja teiste Teenuste osutamist mõjutavate tegurite reguleerimine.

11.2. Igasugune AKN’i rikkumine loetakse Tingimuste oluliseks rikkumiseks, mille korral WaveCom’il on õigus Teenuste osutamine kas ajutiselt peatada või alaliselt lõpetada.

11.3. Keelatud on Teenuste ja WaveCom’i taristu kasutamine õigusvastaseks ja heade kommete vastaseks tegevuseks, samuti AKN’is spetsiifiliselt keelatud tegevuseks. Mh on rangelt keelatud järgmised tegevused:

11.4. Rämpsposti (spam) / e-posti turunduse osas kehtib WaveCom'il nulltolerants. Rämpspostina loetakse sõnumeid, mis on saadetud adressaadile, kes ei ole taotlenud või palunud neid sõnumeid saata. Erandiks on juriidilise isiku üldine e-posti aadress, mis on seotud konkreetse juriidilise isiku domeeniga. Lisaks ei ole lubatud massiliselt saata sõnumeid tasuta teenusepakkujate (nt Gmail, Hotmail jne) juures registreeritud aadressidele, isegi kui selline e-posti aadress on äriregistris ametliku e-posti aadressina kasutusel.

11.5. Keelatud on massipostituste saatmine, milles on võltsitud e-kirja päised ja/või vale kontaktinformatsioon.

11.6. Soovimatud masspostitused. Soovimatu masspostituse saatmist käsitletakse rämpsposti saatmisena. Soovimatuna käsitletakse kõiki sõnumeid, mis on saadetud eraisikutele, kes ei ole spetsiaalselt kinnitanud, et soovivad saada sõnumeid sõnumi saatjalt. Masspostituste saatjad peavad pidama täielikku ja täpset arvestust kõigist eraisikutest, kes on neilt mailide saatmise tellinud. Säilitama peab kõik tõestused, kust on näha, et eraisik on postitusi tellinud (kaasaarvatud sellesisulised e-posti sõnumid ja nende päised) ning esitama need WaveCom’i nõudmisel. Kui Klient ei suuda tõestusmaterjali esitada, käsitatakse adressaadi kaebust tõestusena selle kohta, et ta ei ole postitust tellinud ja seega oli see soovimatu.

11.7. Massipostituste reeglid laienevad ka meililistidele ja uudiskirjadele. Lubatud on meililistide ja uudiskirjade postitused, mis on keskendunud kindlale sihtrühmale, kes on vabatahtlikult sellega liitunud või on teinud oma e-posti aadressi kättesaadavaks Kliendile, informatsiooni jagamise eesmärkidel. Meililist või uudiskiri peab võimaldama automaatselt listist/uudiskirjast välja astuda ja garanteerima, et rohkem kirju sellele e-posti aadressile ei saadeta.

11.8. Keelatud on ka soovimatute masspostituste tegemine teise teenusepakkuja juures, mis mingilgi moel jätab jälje, nagu oleks WaveCom sellega seotud, olenemata sellest, kas sõnum pärines WaveCom´i võrgust.

11.9. Keelatud on häkkimine või mistahes turvaaugu ära kasutamine. Loata sisenemine mistahes serverisse või süsteemi, kaasa arvatud teistele WaveCom’i klientide või WaveCom’i enda kontodele sisse tungimine või nende skaneerimine.

11.10. WaveCom’i Teenuste kasutamine lasteporno säilitamiseks, postitamiseks, näitamiseks, edastamiseks või muul moel kättesaadavaks muutmiseks on rangelt keelatud. Kui WaveCom saab teada, et tema võrku kasutatakse lasteporno hoidmiseks või edastamiseks, teavitatakse sellest koheselt politseid.

11.11. Keelatud on intellektuaalomandi rikkumine, sealhulgas autoriõiguse, kaubamärgi, patendi rikkumised, ning piraattarkvara hoidmine, kasutamine ja levitamine, kolmanda osapoole tarkvara kasutamine ilma vajaliku litsentsi või nõusolekuta.

11.12. Keelatud on võrguründed või iga teine katse segada mõne teises võrgus asuva teenuse või serveri tööd.

11.13. Keelatud on  viiruste, pahavara või mõnel muul moel kahjuliku koodi levitamine.

11.14. Kui Kliendi poolt Teenuse kasutamine kutsub esile DoS või DDoS ründeid, mis segavad või takistavad teistele klientidele teenuste osutamist, on WaveCom’il õigus võtta kasutusele Teenuste vastavad piirangud, et säilitada kõrge teenusekvaliteet teistele klientidele WaveCom’i võrgus.

11.15. Kui Kliendi AKN’i rikkuvast tegevusest põhjustatuna on WaveCom’i e-posti serverid või WaveCom’i IP vahemikud sattunud musta nimekirja või mõnda teise e-posti filtreerimist võimaldavasse tarkvarasse, mida kasutavad ettevõtted internetis, lisatakse Kliendi arvele ühekordne tasu 50 € arvestusliku tööaja eest, mis kulub maili serverite ja IP vahemike mustadest nimekirjadest kustutamisele ja kaitsele.

11.16. WaveCom lubab hoida oma serverites täiskasvanutele mõeldud sisu, mis on Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas, juhul kui see mõnel muul moel ei riku AKN’i.

11.17. Kui Klient müüb talle osutatavat Teenust oma klientidele edasi, vastutab WaveCom’i ees ikkagi Klient. Klient tagab, et tema kliendid oleksid kursis AKN’is tooduga ning et nende tegevus vastaks AKNile.

11.18. WaveCom ei teosta tagasimakseid Teenuse peatamise või lõpetamise eest, kui see on tulenenud Kliendi poolt AKN’i rikkumisest.

11.19. Klient vastutab Teenuse kasutamise nõuetekohasuse eest oma tark- ja riistvaralise taristu piirides, isegi kui see toimus volitamata isikute või häkkerite poolt.

11.20. Kui Kliendil on informatsiooni AKN’i rikkumise kohta kolmandate isikute poolt, peaks Klient niisugusest rikkumisest WaveCom’i teavitama, saates e-kirja aadressile abuse@wavecom.ee.

11.21. Kui Klient märkab talle kuuluva intellektuaalse omandi, sh. autoriõiguse, kaubamärgi või patendi rikkumist WaveCom’i taristus, tuleks Kliendil rikkujaga ühendust võtta ja paluda vastav sisu koheselt eemaldada. Kui rikkuja keeldub rikkumist kõrvaldama või ei vasta pöördumisele mõistliku aja jooksul, tuleks sellest teavitada WaveComi’i aadressil abuse@wavecom.ee. Kirjale lisada info selle kohta, kuidas Klient on üritanud rikkujaga ühendust saada ja mis tulemusi see on toonud, samuti info rikkumisega seotud materjalide kohta, mida hoitakse WaveCom’i taristus (materjali nimi, domeen või IP aadress, kus see asub). Samuti lisada ametlik tõendus, et konkreetse intellektuaalse omandi õigused kuuluvad just Kliendile.

 

VMware pilveteenus

1. Kasutatavad mõisted ja teenuse sisu

Teenus – WaveCom’i valduses olev VMware tarkvaraplatvorm (VMware Enterprise Plus virtualiseerimine ja NSX-T võrguteenused ning lisateenused) ning selle juurde kuuluv riistvara, mis on disainitud ärikriitiliste teenuste osutamiseks ja võimaldab kliendil kasutada serveriteenuseid, sh. võimalust kasutada virtuaalservereid ja teisi pilveteenuseid vastavalt teenuse kirjeldusele, mis on avaldatud koduleheküljel WaveCom´i pilveplatvorm. Teenuse pakkumine on vastavuses standarditele ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27017:2015 ja valdkonna parimatele tavadele.

Andmekeskused, kus Teenuse osutamiseks kasutatavat riistvara majutatakse, asuvad Eestis, on ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013 sertifitseeritud ning vastavuses valdkonna parimatele tavadele.

Teenuse tellimine ja teenuse raames kasutatavate ressursside  (virtuaalne protsessor, muutmälu, andmehoidla ja võrgu mahud ning ip aadressid) mahu valik ja haldamine toimub WaveCom´i iseteeninduses.

Teenuse kasutamiseks on haldusliides VMware Cloud Director. Teenuse tellimisel luuakse VMware Cloud Director keskonnas kliendi organisatsioon koos administraatori kontoga ja virtuaalne andmekeskus.

Teenus võimaldab igale virtuaalsele ressursile sh virtuaalmasinale internetiühenduse kiirusega kuni 20 Gbit/s.

2. Teenuse hooldus, tugi ja rikete kõrvaldamine

2.1. WaveCom seirab lahenduse tööd 24/7 ja vastutab teenusplatvormi toimivuse eest.

2.2. Klient saab raporteerida rikkeid või tuge toote kasutamiseks klienditeeninduse kanalite kaudu nagu iseteeninduse klienditoe pilet, e-kiri adressile support@wavecom.ee tööpäeviti 9-21, nädalavahetus ja pühad 12-17 või tööpäeviti 9-17 telefonil 6850000. Enterprise ja Partnerteenuste kliendid saavad seda lisaks teha skype/slack kanalites tööpäeviti 9-21 ja väljaspool tööaega hädaabi liinil, mille osas edastatakse andmed teenuse tellimisel. WaveCom pakub tuge teenusplatvormi kasutamiseks, tuge ei pakuta virtuaalmasinasinate operatsioonisüsteemide ja rakendustega seotutud toimingute osas.

2.3. WaveCom reageerib teenuste rikete puhul viivitamatult ja likvideerib need võimalikult kiirelt, kuid mitte hiljem kui ühe (1) tunni jooksul, kui rike häirib teenuse toimivust oluliselt, mõjutades võrguühendust või virtuaalmasinate või teiste teenuste tööd. Vähemtähtsad vead, nagu kasutajakeskkonna funktsionaalsuse puudujäägid, lahendatakse nii kiirelt kui võimalik, kuid reeglina ühe (1) tööpäeva jooksul, välja arvatud juhtudel, kui rikete parandamine nõuab tarkvara tootja veaparandusi või sekkumist. WaveCom kohustub dokumenteerima teenusega seonduvad intsidendid ning avalikustama need Staatusm lehel või edastama need kliendi soovil muul viisil.

2.4. Stabiilse ja turvalise teenuse pakkumiseks teostab WaveCom regulaarselt teenuse hooldust ning kõrgkäideldava VMware pilveteenuse puhul ei sega see teenuste toimivust.

2.5. Hoolduste ajal võivad lühiajaliselt olla mõjutatud halduskeskkondade toimivus. Sellistest hooldustest WaveCom klienti ette ei teata kuid hoolduste ajal on keskkondades üleval asjakohane teade. WaveCom teavitab klienti plaanipärastest teenuse hooldus- ja parendustöödest, mis võivad potentsiaalselt häirida teenuse käideldavust, vähemalt viis (5) kalendripäeva ette. Plaanipärased hooldustööd tehakse alati töövälisel ajal. Edasilükkamatutel juhtudel võib WaveCom teostada hooldustöid ka muul ajal ning teha konfiguratsioonimuudatusi ilma klienti sellest ette teavitamata. Vastav info avalikustatakse Staatus lehel ning kliente teavitatakse e-kirja ja RSS feed teel.

2.6. Teenuste haldusel ning hooldusel kasutab WaveComi selleks koolitatud ja sertifitseeritud meeskonda kes kasutavad erinevaid rolle ja vastutavad erinevate komponentide halduse eest ja ühtlasi omavad ainult neile ligipääse. Igal vastutajal on määratud asendusliige.

3. Andmete turvalisus ja varundus

3.1. WaveCom varundab kliendi andmeid pidevalt (5 päeva,3 taastepunkti igal päeval)  teise andmekeskusse kasutades VMware vSphere replikeerimist, kuid ei taga mõistliku ajaga taastamist võimaliku suurema globaalse rikke puhul. Klient kohustub tegema oma failidest piisava perioodilisusega varukoopiaid ning hoidma neid väljaspool WaveCom võrku. Kohene taastamine garanteeritakse läbi tasulise lisateenuse Cloud Availability Draas ja Veeam varunduse.

3.2. Kliendipoolsel teenuse lõpetamisel eemaldab automaatika vastavalt teenuse lõpetamisele seatud tähtajale koheselt virtuaalmasinad ning kõik teenuse komponendid Cloud Director portaalis ja andmehoidlates. Kliendi varunduslahenduste andmed ei eemaldata koheselt vaid see toimub peale teenuse lõpetamist 7 päeva jooksul.

4. Vastutus

4.1. WaveCom´i vastutusala piirneb platvormi ja sellega seonduvate teenuste töös hoidmisega.

4.2. Kliendi vastutusala on iseteeninduse kaudu tehtavad toimingud ja virtuaalserverite  korrapärane hooldus ning käit sh operatsioonisüsteemid, aplikatsioonid ja nende turve.

4.3. Kliendil on oluline andmelekke vm turbeintsidendi vältimiseks võtta kasutusele VMware Cloud Director turvaline kaheastmeline autentimine ja sulgeda tavakasutaja vaikekonto. Kaheastmeliseks autentimiseks on toetatud enamik SAML ja OID põhised teenusepakkujad. Lisaks tuleks teha sama ka iseteeninduse portaalis.

4.4. Klient kinnitab ja nõustub, et kõik tehingud ja toimingud, mis on tehtud kliendi iseteeninduse ja VMware Cloud Directori kontosid kasutades, loetakse teostatuks kliendi poolt ning klient vastutab täiel määral kõikide vastavate toimingute ja tehingute eest.

4.5. Klient võib läbi haldusliidese anda ligipääsu taristule ka kolmandatele isikutele, kuid jääb seejuures WaveCom´i ees vastutavaks ka kolmandate isikute tegevuste eest taristu kasutamisel.

4.6. Klient kohustub Teenust kasutades jälgima parimaid tavasid, sh abikeskuses toodud soovitused ja hoiduma igasugusest tegevusest mis vastuolus käesolevate teenustingimustega, AS WaveCom üldtingimuste Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuetega.

5. Teenustase

5.1. Kui WaveCom ei suuda täita punktis 2.3 toodud teenustaset, krediteeritakse klienti vastava avalduse alusel ühe (1) kuu mõjutatud teenuse tasu ulatuses.

5.2. Vigade osas mis on kliendispetsiifilised mitte globaalsed loetakse (1) tunni algust alates kliendipoolsest raporteerimist.

5.3. Krediiti on võimalik kasutada WaveCom teenuste eest tasumisel, kuid seda ei saa vahetada rahaliste väljamaksete vastu. Krediteerimiseks peab klient 30 päeva jooksul esitama vastava avalduse kliendiportaalis või e-kirja teel.

6. Kohalduvad tingimused

6.1. Lisaks käesolevatele VMware pilveteenuse teenusetingimustele juhinduvad pooled omavahelises suhetes AS WaveCom üldtingimustest ja Aktsepteeritava kasutajakäitumise nõuetest ning hinnakirjast.

7. Isikuandmete töötlemine

7.1. Kui WaveCom puutub teenuse osutamise raames kokku isikuandmetega, toimub nende töötlemine AS WaveCom üldtingimustes toodule.

8. Lisateenused

8.1. MS Windows serveri ja aplikatsioonide litsentsid. Lisaks serveriressursile võimaldab WaveCom kliendile soovi korral operatsioonisüsteemi kasutusõiguse vastavalt hinnakirjas toodule ja nende tellimine toimub iseteeninduses. MS Windows Operatsioonisüsteem nõuab iga VM kohta miinimum 8 Core litsentseerimist. MS SQL Core põhiste teenuste puhul on nõutav miinimum 4 Core litsentseerimine virtuaalmasina kohta. Klient vastutab ,et serverites kasutatavate vCPU tuumade arv vastaks tellitud litsentside arvule. Muutes serveri(te) vCPU tuumade arvu tuleb alati muuta ka litsentseeritud tuumade arvu Litsentsi teenuses.

8.2. Veeam varukoopiate lahendus

8.2.1. WaveCom pakub Veeam Enterprise plus tarkvaralahendusel toimivat varukoopiate lahendust virtuaalmasinate ja aplikatsioonide varunduseks. Kliendil on valida kas kiire SSD või tavapärase SAS repositooriumite vahel.Teenuse tellimine ja teenuse raames kasutatavate ressursside (andmehoidla, virtualmasinate kogus ) mahu valik ja haldamine toimub WaveCom´i iseteeninduses vastava cloud teenuse ressurssi halduse lehelt. Teenuse haldusliides Veeam Enterprise Manager on integreeritud VMware Cloud Director keskkonda.

8.2.2. Klient vastutab Veeam varunduse seadistuste, halduse, perioodilise testimise ja andmete taastamise ning kustutamise eest.

8.2.3. Kliendil on teenusest loobumisel võimalus eelnevalt varunduse töövood kustutada, mis eemaldab kõik andmed automaatselt retentsiooni aja möödudes. Või siis toimub andmete kustutamine automaatselt, varundusüsteemi retentsiooni aeg + 7 päeva jooksul.

8.3. VMware Cloud Availability Draas

8.3.1. WaveCom pakub VMware Cloud Availability tarkvaralahendusel toimivat varukoopiate lahendust virtuaalmasinate migreerimiseks, replikeerimiseks ja hädataasteks.

8.3.2. Teenuse tellimine ja teenuse raames kasutatavate ressursside (andmehoidla, virtualmasinate kogus ja võrguteenused) mahu valik ja haldamine toimub WaveCom´i iseteeninduses. Teenuse tellimisel luuakse VMware Cloud Director keskonnas vajadusel spetsiaalne DRaaS virtuaalne andmekeskus, mis asub teises andmekeskuses ja võimaldab võtta vastu replitseeritud andmeid Kliendi põhiandmekeskusest.VMware Cloud Availability teenuse haldusliides on integreeritud VMware Cloud Director keskkonda.

8.3.3. Klient vastutab Cloud Availability Draas varunduse seadistuste, halduse, perioodilise testimise ja andmete taastamise ning kustutamise eest.

8.3.4. Kliendil on teenusest loobumisel võimalus eelnevalt kustutada replikatsiooni töövood, mis eemaldab kõik andmed. Vastasel korral eemaldatakse andmed teenuse loobumisest automaatselt 7 päeva jooksul.

Klientide arvamused

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

Marko Metsoja

UpHillIT

Tegeledes tarkvaraarendusega, omame vajadust pidevalt luua kiiresti uusi servereid ja neid ka skaleerida. Meie jaoks riistvara omamine ja selle haldamisega tegelemine ei ole kindlasti kooskõlas meie eesmärkidega. Proovinud läbi mitmeid teenusepakkujaid, jõudsime Wavecomi juurde, kus on kõik meie vajadused arvutusvõimsusteks on kaetud. Samuti on teenus väga stabiilne ja lihtne ka soovitada enda klientidele peale arenduse lõppu teenustega jätkamiseks Wavecomi juures.

WaveCom-i teenuse stabiilsus viis meid täiendavalt selleni, et hakkasime sinna peale ehitama automaatset Kubernetese täisautomaatset platvormi, mis teeb nii meie kui klientide elu oluliselt lihtsamaks. Seda ikka kõik selleks, et teenust kasutamiseks ei ole vaja omada ei DevOpse ega isegi mitte IT spetsialiste.

Marko Metsoja - Partner

Toomas Kornet

Semetron

Semetron pakub tervishoiuteenuste osutajatele kaasaegseid ja professionaalseid meditsiinitooteid ja -tehnikat, sh. militaarkasutuseks mõeldud välihaiglaid. Oleme WaveComiga teinud tihedat koostööd juba pea 23 aastat. Wavecom on loonud meile kõrgkäideldava VMware klastersüsteemi (sh. VMware hübriidpilve ja DRaaS lahenduse) ning teostanud meie mobiilsete välihaiglate nutikate võrgusüsteemide lahendused.

WaveComi kompetentne meeskond on olnud reageeriv ja abivalmis, aidates meil kiiresti kohanduda muutuvate tehnoloogiliste vajaduste ja väljakutsetega. Tänu nende pidevale pühendumusele innovatsioonile ja kliendikesksele lähenemisele, pole me kordagi pidanud pettuma WaveComi teenustes ega kompetentsides.

Dr. Toomas Kornet - Partner

Oliver Lepik

bodyparts.ee

Tegeledes auto varuosade hulgimüügiga, on meie jaoks ääretult tähtis meie kliendikeskkonna ülikiire ja tõrgeteta toimimine. WaveCom’i pilveteenus on osutunud meile ideaalseks platvormiks. Saame rahulikult keskenduda oma põhitegevusele, teades et serverialaseid „üllatusi“ ei ole oodata. 

Teenus toimib laitmatult. Küsimuste korral on vastused ühe kiire telefonikõne kaugusel.

Oliver Lepik - Tegevjuht

Janno Oja

Excellent Business Solutions

"Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel.

Meie klientide andmete turvalisus ja kõrgkäideldavus on meile esmatähtis, tugiliini kiirus ja kvaliteet alati oluline. Wavecom AS puhul hindame eelkõige hoolsat rätsepatööd meie vajaduste täpsel kaardistamisel ja vastavate süsteemide loomisel, mis tagab turvalisuse, kõrgkäideldavuse ja kiire ning kvaliteetse ühenduse nii pilveteenuse kui kõnekeskuse jaoks. Kiire reageerimine on selles äris iseenesestmõistetav, aga positiivselt üllatunud oleme proaktiivse hooliva suhtumise ja personaalse hinnakujunduse osas.“

Janno Oja – partner

kaar